"Uitzonderlijke" MVO-prestatie in 2017 volgens EcoVadis

Een platform dat wereldwijd meer dan 35 000 bedrijven beoordeelt

EcoVadis is een onafhankelijk en objectief beoordelingsplatform bedoeld om de milieu- en maatschappelijke praktijken van de bedrijven te verbeteren.

EcoVadis is actief in 110 landen en dekt 150 verschillende sectoren. 

 

De diagnose van EcoVadis houdt rekening met de specifieke kenmerken van elke sector. Elke beoordeling geeft duidelijk de te volgen weg aan om de behaalde score te verbeteren.

De methodologie van EcoVadis: 4 kernthema's

De methodologie van EcoVadis is gericht op vier thema’s: milieu, sociale praktijken, ethiek en aankopen. Voor de energiesector zijn het milieu en de sociale praktijken elk goed voor 36% van de totale score, de aankopen voor 18% en de ethiek voor 9%.

De score voor elk thema is  voor 25% gebaseerd op het beleid, voor 35% op de acties en voor 40% op de resultaten.

Uitzonderlijke EcoVadis-score: de cijfers

  Verdeling van de scores van de 35 000 door EcoVadis beoordeelde bedrijven
Bron: EcoVadis.
Bron: EcoVadis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De globale score die door EDF Luminus in 2017 werd behaald toont aan hoezeer de prestaties van het bedrijf verschillen van die van het gemiddelde van de 35 000 door EcoVadis beoordeelde bedrijven uit alle sectoren. Met een score van 85/100 behaalt EDF Luminus een nog hoger cijfer dan in 2016 (81/100) en blijft het in de top 1% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven.

  Resultaten van de sector “productie en distributie van elektriciteit, van gas, van stoom en klimaatregeling“
Bron: EcoVadis.
Bron: EcoVadis.

De groene balken hierboven geven de scores weer van de ondernemingen die actief zijn in dezelfde sector (productie en distributie van gas en elektriciteit) als EDF Luminus. De groene diamant komt overeen met de score van EDF Luminus, die dus ruim boven het sectorgemiddelde ligt. EDF Luminus bevindt zich meer specifiek:

 • in de top 2% van de bedrijven wat het milieuaspect betreft, met een score van 90/100;
 • in de top 1% van de bedrijven op het gebied van sociale praktijken, met een score van 90/100;
 • in de top 11% voor wat ethiek betreft, met een score van 70/100;
 • in de top 3% op het gebied van verantwoorde aankopen, met een score van 70/100..

Een uitzonderlijke score in 2017: een score die niet uit de lucht kwam gevallen

Een actie- en transformatieplan gelanceerd in 2016

De score die EDF Luminus wist te behalen in 2017 is het resultaat van een voortdurende inspanning over verscheidene jaren. Een dergelijke vooruitgang is te danken aan de invoering van de belangrijkste aanbevelingen van EcoVadis, in het bijzonder deze uit de beoordeling van 2015.
Vooral de score van 2016 is het resultaat van een transversaal actieplan dat we hebben gelanceerd in het kader van het transformatieplan van 2016 (cfr. pagina 20 van het duurzaamheidsrapport 2016).

Bron: EcoVadis.

Voor EcoVadis betekent een "uitzonderlijk" MVO-niveau dat het bedrijf:

 • een gestructureerde en proactieve benadering heeft van maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • verbintenissen aangaat, een beleid uitstippelt en concrete acties invoert om zijn impact te verminderen
 • zijn resultaten rapporteert aan de hand van gedetailleerde prestatie-indicatoren
 • innoverende praktijken invoert die een externe erkenning genieten (certificeringen als ISO 14 001, ISO 50 001, OSHAS enz.).

Actieplan 2016: 5 prioritaire thema's

Het actieplan dat in 2016 werd gelanceerd, omvatte 5 prioritaire thema's:

 • gezondheid en veiligheid
 • milieu en biodiversiteit
 • aankoop
 • diversiteit
 • dialoog met de stakeholders

In elk van deze vijf domeinen werden de doelstellingen opgesteld door de leden van het CSR-comité (Corporate Social Policy) van EDF Luminus en goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, dat gedurende het hele jaar heeft toegezien op de vordering ervan:

 • Voortzetting van het "0 ongevallen"-beleid, in te voeren in de dochterondernemingen van de Groep
 • Behalen van de ISO 50 001-certificering (energie-efficiëntie)
 • Publicatie van een inventaris van verplichte en vrijwillige maatregelen voor de biodiversiteit en een inventaris van de verontreinigde gronden
 • Update van de mapping van de leveranciers en beoordeling van enkele belangrijke leveranciers
 • Engagement voor diversiteit bij het management (8 maart 2016) en uitvoering van maatregelen ter preventie van discriminatie
 • Publicatie van een duurzaamheidsrapport 2015 overeenkomstig de GRI4-beginselen.