Economische prestaties

In 2017 werden onze goede operationele resultaten, zowel vanuit het oogpunt van kostenbeheersing als waardering van onze productiemiddelen, overschaduwd door de negatieve bijdrage van kernenergie.

Agnès Butterlin, Chief Financial Officer


De uitdaging

De ontwikkeling van het bedrijf staat of valt met de rentabiliteit van zijn activiteiten. Die maakt het mogelijk om de aandeelhouders te belonen en te investeren in de toekomst van het bedrijf en van zijn personeel. Met het bedrijfsresultaat moeten immers het onderhoud en de vernieuwing van de productiemiddelen worden gefinancierd en nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen van de markt, zowel op technologisch als maatschappelijk vlak.

De acties

EDF Luminus streeft ernaar zijn activiteiten winstgevend te houden. In de traditionele bedrijfstakken (thermische productie, energievoorziening) veronderstelt dit de optimalisering van de kosten. De evolutie van de marktprijzen en de toenemende wettelijke verplichtingen wegen op de rentabiliteit van die activiteiten. Er worden dus investeringen gedaan in groeisectoren, zoals energiediensten of hernieuwbare energie.

Opvallende feiten

Het bedrijfsresultaat wordt beïnvloed door onvoorziene bijkomende nucleaire kosten

In 2017 is het bedrijfsresultaat van EDF Luminus beïnvloed door de stijging van de nucleaire kosten (onbeschikbaarheid van verschillende centrales, toename van de voorzieningen voor ontmanteling en afval, bijkomende kosten voor het beheer van verbruikte splijtstof).

Dit negatieve resultaat overschaduwt de goede operationele prestaties van de activiteiten die onder de directe controle van EDF Luminus vallen, in het bijzonder die van de productieactiva en de getroffen maatregelen om de kosten te drukken.


 ATS blijft groeien en bevestigt resultaten

De belangrijkste dochteronderneming van EDF Luminus, ATS Groep, gespecialiseerd in de levering van energiediensten (elektriciteit, verwarming en energie-efficiëntie) aan industrie en gebouwen, blijft groeien en dit met gunstige financiële resultaten.

 

In 2016 bedroeg de omzet 118,6 miljoen euro, een stijging van 8%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 8,1 miljoen euro (in plaats van 7,2 miljoen euro in 2015) en het nettoresultaat 5,2 miljoen euro (in plaats van 4,6 miljoen euro in 2015).

 

De geschatte resultaten voor het jaar 2017, die op 27 mei 2018 worden voorgesteld op de algemene vergadering van de ATS Groep, zouden zich moeten vertalen in een mooie stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat.

 

Een van de grootste projecten die ATS heeft verwezenlijkt in 2017 was voor IVC. IVC is een grote producent van vinyl vloerbekleding. Op de site van Avelgem (West-Vlaanderen) en Dalton (Verenigde Staten) werden 2 nieuwe productielijnen geïnstalleerd. In totaal werden meer dan 80 000 manuren gerealiseerd in engineering, automatisering, bekabeling (meer dan 280km), bouw van elektrische borden, enz.

De indicatoren

 

De gedetailleerde jaarrekeningen van EDF Luminus NV zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank.

 

Lichte stijging van de omzet

Omzet in miljarden euro

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 27 april 2018 (BEGAAP)

De omzet 2017 bedraagt M€ 3 020 (in plaats van M€ 2 921 in 2016), een lichte stijging dus (3,7%) die voornamelijk te danken is aan een stijging van de aan­ en verkoopverrichtingen van energie op de groothandelsmarkten bedoeld om de posities in evenwicht te brengen (M€ +136). Deze stijging heeft geen significante invloed gehad op de brutomarge.


Gedaald bedrijfsresultaat

Gedaald bedrijfsresultaat

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 27 april 2018 (BEGAAP).

Het bedrijfsresultaat bedraagt M€ -22,9. Dit resultaat is gedaald als gevolg van:

  • de onbeschikbaarheid van verschillende kerncentrales (onverwachte stilstand van Doel 3 vanaf september 2017, stilstand van Chooz B in het vierde kwartaal);
  • de bouw van bijkomende voorzieningen met het oog op onze verplichtingen met betrekking tot de verwerking van nucleair afval, en de daling van de actualisatievoet, voor een totaal van 29 miljoen euro;
  • de aankoopkosten voor energie op de groothandelsmarkten, zeer hoog gedurende bepaalde wintermaanden.

Negatief nettoresultaat

Nettoresultaat in miljoenen euro

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 27 april 2018 (BEGAAP)

In 2017 bedroeg het nettoresultaat M€ +21,5, een sterke daling ten opzichte van 2016 (M€ +56), als gevolg van de daling van het bedrijfsresultaat.


 

Financiering van de huidige en toekomstige kosten van kernenergie

 

Als eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales is EDF Luminus verplicht bij te dragen tot de exploitatie- en onderhoudskosten van die centrales, alsmede tot de lopende investeringen, ten belope van zijn aandeel. Die kosten worden door de exploitant van de vier centrales in rekening gebracht en omvatten een component “beheerskosten“. EDF Luminus is eveneens verplicht voorzieningen aan te leggen voor de kosten voor de ontmanteling en het beheer van de verbruikte splijtstof voor die centrales.

 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft immers bij Synatom, de beheersvennootschap voor de nucleaire voorzieningen, aanbevolen de actualisatievoet geleidelijk te verlagen naar 3,5% eind 2018. De aanbevolen voet op 31 december 2017 was 3,85%.

 

De herziening van de technische specificaties alsmede de herziening van de actualisatievoet, vastgesteld voor het boekjaar 2017 op 3,8%, hebben de volgende gevolgen gehad:

  • een verhoging van de voorziening voor de ontmanteling met M€ 8,4,
  • een extra kost van M€ 16 voor het beheer van de verbruikte splijtstof.
 

Balans en eigen kapitaal omlaag

Het balanstotaal op 31 december 2017 bereikt M€ 1 646, m.a.w. een daling van M€ 169 ten opzichte van 2016. Aan de activazijde is de daling te wijten aan de daling van de liquide middelen. Aan de passivazijde is deze daling het gevolg van de daling van het eigen vermogen en de terugbetaling van een lening van 100 miljoen euro.

 

Het negatieve nettoresultaat en de uitkering van dividenden beïnvloeden het eigen vermogen, dat 707 miljoen euro bedraagt, waarvan 491 miljoen euro kapitaal.

Positieve kasstroom

De netto liquiditeitspositie bedraagt M€ 57 (tegenover M€ 204,1 in 2016). Deze daling houdt voornamelijk verband met

  • de voortzetting van het investeringsprogramma, met name in windenergie,
  • de elementen die het bedrijfsresultaat negatief hebben beïnvloed,
  • de uitzonderlijke uitstroom met betrekking tot de nucleaire voorzieningen.

Bron: Jaarverslag neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Lichte daling van de heffingen en bijdragen

Betaalde belastingen en heffingen in miljoenen euro

Bron: EDF Luminus.

EDF Luminus is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, roerende en onroerende voorheffing, belasting op drijfkracht en afvalwater en een nucleaire bijdrage.

EDF Luminus heeft voor het jaar 2017 geen vennootschapsbelasting betaald als gevolg van het nettoverlies over het boekjaar, met uitzondering van een forfaitaire minimumsom.

 

Het totaalbedrag van de belangrijkste belastingen en heffingen die zijn betaald door EDF Luminus, exclusief vennootschapsbelasting, bedroeg 38,22 miljoen euro. Dat bedrag is iets lager in vergelijking met het jaar 2016 als gevolg van de daling van de nucleaire heffing met 4 miljoen euro, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de bedrijfsvoorheffing (aanwerving meer gekwalificeerd personeel).

 

De nucleaire bijdrage bedraagt bijna 9 miljoen euro.


Wat de "retributiebijdrage" voor de 4 kerncentrales betreft waarin EDF Luminus een aandeel van 10,2% heeft, heeft de Federale Overheid voor de periode 2017-2026 een mechanisme ingevoerd waarbij het hoogste bedrag tussen enerzijds een jaarlijks minimumbedrag en anderzijds 38% van de marge gegenereerd door het Belgische nucleaire park wordt geheven. Deze marge wordt beïnvloed door de evolutie van verschillende gegevens: kostenindex, productievolumes en elektriciteitsprijzen.

Uitkering van een dividend van 35 miljoen euro

De algemene vergadering van 27 april 2018 keurde de aftrek van een bedrag van 39,4 miljoen euro van de reserves goed om het overgedragen verlies na de afsluiting van het boekjaar 2017 te absorberen en om een dividend van 35 miljoen euro te kunnen uitkeren.

 

Het over te dragen saldo van de winstrekening bedroeg eind 2017 nul euro.

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van vrijdag 27 april 2018.


Meer weten over...