Diversiteit

De uitdagingen

De diversiteit van het personeel, in al zijn vormen (competenties, ervaring, leeftijd, geslacht, cultuur enz.) is een bron van innovatie en zorgt ervoor dat we ons beter kunnen aanpassen aan de verwachtingen van de klanten. Het blijft ook een aandachtspunt om teamwork te begunstigen.


Het kader

EDF Luminus beschouwt diversiteit op de werkvloer als een verrijkende factor die innovatie en aanpassing aan de verwachtingen van de klant bevordert. Het collectieve succes, “all together”, is zelfs een van de drie fundamentele waarden van de onderneming, samen met “customer first” en “entrepreneurship”.

 

De interne Gedragscode is gebaseerd op de bepalingen van de wet van 10 mei 2007, waarin discriminatie wordt verboden op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een lichamelijke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Verschillende indicatoren worden opgevolgd om bepaalde acties desgevallend beter aan te passen aan de doelgroepen in kwestie

Opvallende feiten

Diversiteit bij het management: Event van 8 maart

Sinds maart 2012 brengt EDF Luminus vrouwen in de hoogste posities van het bedrijf bijna elk jaar samen om enkele van hun specifieke competenties als leiders of managers te versterken.

In 2017 verwelkomde een gemengd gezelschap Inge Woudstra, auteur van "Be gender smart", om zich vertrouwd te maken met de vaakst waargenomen gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen. Het zoeken naar populariteit of hiërarchische status, samenwerking of duidelijk leiderschap ... zich bewust worden van de verschillen draagt bij tot een verbetering van de collectieve prestaties.


De indicatoren

Genderverdeling van het personeel

De vrouwen vertegenwoordigen 41% van het personeel van EDF Luminus, een cijfer dat significant hoger ligt dan het gemiddelde van de actoren in de energiesector (rond de 25%). De vrouwen vertegenwoordigen 33% van de populatie van kaderleden, goed voor een stijging van 7%.

 

Het is opmerkelijk dat in 2017 de verhouding van kaderleden 46,9% van het totale personeel heeft bereikt, m.a.w. een stijging van 4%, wat wijst op een toegenomen responsabilisering van de werknemers en op hun sterkere competenties.

  Genderverdeling van het personeel (%)                      

Bron: EDF Luminus.

Vaderschapsverlof

Bijna alle (96,4%) mannelijke personeelsleden maken gebruik van het volledige vaderschapsverlof (10 dagen) dat is toegestaan door de wet. Uit deze indicator blijkt dat de EDF Luminus-cultuur een gezond evenwicht tussen werk en privé bevordert.

Personen met een beperking

EDF Luminus stelt twee personen tewerk van wie de handicap een aanpassing van de arbeidsomstandigheden vereist.

 

Naast erkende handicaps kunnen individuele maatregelen worden getroffen voor elke persoon die specifieke problemen heeft (configuratie van het kantoor, type voertuig enz.).

Negen nationaliteiten

Op zondag 31 december 2017 waren er in het bedrijf negen nationaliteiten vertegenwoordigd (naast expats).

 

De werknemers met een Belgische nationaliteit vertegenwoordigen 95% van het totaal. Fransen, Italianen en Nederlanders maken 3,8% uit van het totale personeelsbestand.


Leeftijdspiramide: quasi-pariteit tot 45 jaar

Bron : EDF Luminus.

De evolutie van het personeel naar leeftijd (cfr. rapport duurzame ontwikkeling 2016 pagina 83) wijst op een daling van de genderkloof in alle categorieën, behalve voor de leeftijdsklasse >55.

 

Bij de mannen is in alle leeftijdscategorieën een lichte daling te merken, behalve bij de 55-plussers, die met 12% zijn toegenomen.


Voor meer informatie over...