Milieu-uitdagingen

In 2017 hebben we onze leiderspositie op het gebied van windenergie versterkt en de renovatie van onze waterkrachtcentrales voortgezet.

Op onze thermische centrales wordt veelvuldig een beroep gedaan om het evenwicht tussen productie en verbruik te waarborgen. Dat evenwicht is immers fragiel door grote schommelingen in de beschikbare capaciteit.

In 2018 zullen we onze inspanningen op het gebied van windenergie en waterkracht voortzetten om onze leidende positie in hernieuwbare energie in België te behouden.

Frederik Snoeck,

Corporate Director Productie


Koolstofdioxide-voetafdruk

De productie van broeikasgas is mede verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Deze verandering heeft zichtbare - en vaak nefaste - gevolgen voor de ecosystemen en de bevolking, ook in België. Als verantwoorde onderneming heeft EDF Luminus daarom vijf jaar geleden beslist om zijn CO2-voetafdruk te meten, om de belangrijkste onderdelen van die afdruk te identificeren en gerichtere acties te ondernemen om hem te verkleinen, zowel binnen het bedrijf zelf, als bij de klanten en het politiek beleid.

 

Ook op deze manier kan EDF Luminus de eerste energiepartner worden in België.

Hernieuwbare energie

Goed doordachte ontwikkeling van hernieuwbare energie is een manier om de klimaatopwarming, die gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector, wereldwijd tegen te gaan.

 

EDF Luminus onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt zijn productiecapaciteit in hernieuwbare energie uit ecologische maar ook economische overwegingen:

  • de productie van hernieuwbare energie door de bestaande waterkrachtcentrales is redelijk voorspelbaar;
  • onshore windenergie is de technologie die het meest de economische maturiteit benadert;
  • de installatie van zonnepanelen kan klanten helpen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Veiligheid van de installaties

Energieproductie en -levering vormen een kernactiviteit vanuit economisch en sociaal oogpunt. Het is dus noodzakelijk om de integriteit en de goede werking van zowel de industriële als de administratieve sites van EDF Luminus te vrijwaren. Een industrieel ongeval (breuk van een gasleiding bijvoorbeeld) kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel, de omwonenden of het milieu.

 

NB: EDF Luminus is eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor hun uitbating (cfr. koninklijke besluiten van 19 december 2000).

Natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit

De keuze van de energiemix van een elektriciteitsproducent en een leverancier van gas en elektriciteit kan rechtstreeks en onrechtstreeks impact hebben op natuurlijke hulpbronnen, bodem, water en biodiversiteit. Voor de bouw en uitbating van de productie-installaties, thermisch of hernieuwbaar, worden immers grondstoffen (voornamelijk aardgas in het geval van EDF Luminus) en verschillende materialen (beton, staal, complexe legeringen) gebruikt.

 

De productie-installaties kunnen een invloed hebben op het milieu (bijv.: risico op vervuiling door de thermische centrales, risico voor vogels en vleermuizen in het geval van windmolens, risico voor de vispopulatie in het geval van waterkrachtcentrales).