Behoud van natuurlijke bronnen en biodiversiteit

De uitdagingen

De keuze van de energiemix van een elektriciteitsproducent en een leverancier van gas en elektriciteit kan rechtstreeks en onrechtstreeks impact hebben op natuurlijke hulpbronnen, bodem, water en biodiversiteit. Voor de bouw en uitbating van de productie-installaties, thermisch of hernieuwbaar, worden immers grondstoffen (voornamelijk aardgas in het geval van EDF Luminus) en verschillende materialen (beton, staal, complexe legeringen) gebruikt.

 

De productie-installaties kunnen een invloed hebben op het milieu (bijv.: risico op vervuiling door de thermische centrales, risico voor vogels en vleermuizen in het geval van windmolens, risico voor de vispopulatie in het geval van waterkrachtcentrales).

Waterverbruik

De processen

De thermische centrales moeten gekoeld worden met lucht via een aerocondensor of water, al dan niet met een koeltoren. Dat water wordt opgepompt vanuit een nabijgelegen rivier of de zee en moet behandeld worden vooraleer het in de circuits geïnjecteerd wordt.

 

Het gebruikte water moet opnieuw worden geloosd met inachtname van strikte voorwaarden, zowel wat betreft de chemische samenstelling als de temperatuur. Van alle vloeibare lozingen van de EDF Luminus-centrales worden stalen genomen en/of worden de lozingen continu gecontroleerd opdat de in de vergunningen opgelegde normen permanent kunnen worden nageleefd.

 

In de thermische centrales met gecombineerde cyclus moeten bepaalde koelcircuits onder water blijven, zelfs wanneer de centrale stilligt (bv. wanneer de centrale van Seraing gebruiksklaar wordt gehouden). Omdat de centrale is stopgezet, passeert een deel van het water dat stroomopwaarts wordt afgenomen enkel door de leidingen, zonder dat het wordt verwarmd of behandeld. In overeenstemming met de overheid wordt dit watervolume niet ingebracht in de aangegeven lozingen van de overheid.

De indicatoren

Koelwater dat wordt gebruikt door thermische energiecentrales (miljoenen m3)

De daling van het afgenomen water, vastgesteld in 2016 en nog duidelijker in 2017, is grotendeels te danken aan de wijzigingen die werden doorgevoerd in de centrales van Ham en Seraing om het waterverbruik te verminderen. De centrales draaien nu op een gesloten circuit, wat een enorme waterbesparing oplevert.

Bron: EDF Luminus.


Luchtkwaliteit

Het kader

De emissies van de thermische productie-installaties van EDF Luminus moeten jaarlijks verplicht worden aangegeven bij de autoriteiten. Elke overschrijding van de reglementaire limieten moet bovendien meteen worden gemeld en er moeten correctiemaatregelen worden genomen.

Stikstofoxide uitstoot omhoog

NOx-emissies

Totale NOx-emissies in ton

Bron: milieurapporten.

De uitstoot van stikstofoxide (NOx) stijgt met 40% wegens de stijging van de productie van thermische oorsprong van de onderneming (+43%).

kg per geproduceerde MWh, inclusief warmte

Bron: EDF Luminus.

De uitstoot per geproduceerde kWh stijgt eveneens (0,08 kg per MWh).


Zwaveldioxide uitstoot licht lager

Totale SO2-emissies in ton

Bron: Milieurapporten.

In 2017 is de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) afkomstig van het productiepark van EDF Luminus, al jarenlang onder de aangiftedrempel, licht gedaald wegens de afgenomen elektriciteitsproductie die voortkomt uit brandstof.

 

Stookolie wordt enkel gebruikt bij de opstart van de dieselmotoren tijdens “black-start” tests in Seraing of Ham.
Beheer industrieel afval

De processen

De industriële activiteiten van EDF Luminus veroorzaken verschillende soorten vast afval.

 

Elk jaar haalt EDF Luminus honderden ton afval uit de Maas om de doorstroming stroomopwaarts van de waterkrachtcentrales te beschermen. Het bedrijf draagt de kosten voor de inzameling, het sorteren en de recyclage van dat afval. De hoeveelheid afval die uit de rivier wordt gehaald, varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van het waterdebiet en eventuele overstromingen.

 

De hoeveelheid rechtstreeks door EDF Luminus geproduceerd afval hangt af van de geplande onderhoudswerkzaamheden (routine-onderhoud, groot onderhoud, renovatie, enz.). Sommige afvalstoffen kunnen worden gesorteerd, gerecycleerd of hergebruikt.

De indicatoren

Conventioneel bedrijfsafval (ton)

Bron: Rapportering REGINE  -  Openbare dienst van Wallonië, DGO3 - Afdeling Bodem & Afval.

         Rapportering aan de OVAM, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

De hoeveelheid afval die stroomopwaarts van de waterkrachtcentrales uit de Maas wordt gehaald, nam af in 2017 (-31%) door de weersomstandigheden. Door de zwakke regenval en het lage niveau van de Maas is er minder afval stroomopwaarts van de waterkrachtcentrales terecht gekomen. Dit afval werd in zijn totaliteit gesorteerd en gerecycleerd, in 2017 voor een kostprijs van ongeveer 86.000 euro.

 

In 2017 is de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval sterk gedaald (-38%) ten opzichte van 2016; toen er een havenkraan van 356 ton werd gedemonteerd op de site van de centrale van Seraing, wat een toename van het geproduceerde afval veroorzaakte.

 

De hoeveelheid gevaarlijk afval is ook gedaald (-62%) ten opzichte van 2016, toen grote onderhoudswerkzaamheden in Ham en Monsin zorgden voor een toename van het gevaarlijk afval. Onder het gevaarlijk afval van 2017 was 128 ton zware stookolie afkomstig van de onderhoudswerkzaamheden in Ham in 2016.

Gerecycleerd afval (ton) en aandeel gerecycleerd afval in vergelijking met het totaal geproduceerd

In 2012 heeft EDF Luminus een beleid uitgestippeld dat tot doel heeft de hoeveelheid stortafval te verkleinen. Al het afval dat uit de Maas wordt gehaald, wordt gesorteerd en gevaloriseerd.

 

In 2017 is het aantal ton gerecycleerd afval sterk gedaald (-40%) door de daling van het afval dat uit de Maas werd gehaald en het andere afval dat werd gegenereerd door EDF Luminus.

Bron: EDF Luminus.Bescherming van de biodiversiteit

De processen

De bescherming van de biodiversiteit is één van de eisen waarmee het bedrijf dagelijks wordt geconfronteerd, als gevolg van de mogelijke impact van zijn activiteiten op het milieu.

 

Alle projecten die een significante impact kunnen hebben op het ecologisch evenwicht worden onderworpen aan een milieueffectenstudie vooraleer een milieuvergunning kan worden afgeleverd. Vergelijkbare studies worden ook uitgevoerd bij verlengingen van vergunningen, voor de centrales die beschikken over een vergunning van klasse 1.

 

In het Waalse Gewest in het bijzonder voorziet de reglementering de invoering van compenserende maatregelen wanneer een windenergieproject een risico op verstoring van de biodiversiteit inhoudt dat op onvoldoende wijze kan worden beperkt.

 

Naast de verplichte acties onderneemt EDF Luminus nog meer om bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit, telkens wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dit is namelijk het geval :

  • op de sites van Ringvaart en Seraing (zones waar laat wordt gemaaid);
  • op de sites van Angleur en Lixhe (ruimten voorbehouden voor biodiversiteit);
  • op de vier sites met bijenkolonies (Floriffoux, Grands Malades, Seraing en Ringvaart).

Opvallende feiten

Life 4 Fish-programma: Europese subsidie voor het redden van twee trekvissen

In juni 2017 ontvingen EDF Luminus en zijn partners (UNamur, ULiège, Profish technologies, EDF R&D) een aanzienlijke subsidie van de Europese commissie voor het implementeren en valideren van verschillende methodes om twee trekvissoorten in de Maas te beschermen.


Compenserende maatregelen op de windmolensite van Doornik: bevredigende opvolging volgens de vereniging 'Faune et Biotopes'

Op 29 september 2017 bracht de vzw 'Faunes et Biotopes' een bezoek aan de site van Doornik om er de ingevoerde maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit in het kader van de bouw van het windmolenpark na te gaan.

 

Deze maatregelen zijn bedoeld om de rust, de beschikbaarheid van voedsel en de toevluchtsoorden voor de vogelpopulatie te vergroten. In het voorjaar van 2017 werden verschillende percelen beplant met tuinradijs, granen (haver, tarwe, triticale) en zonnebloemen. Deze compenserende maatregelen strekken zich uit over in totaal ruim 6 hectare.

 

De resultaten van het inspectiebezoek waren bevredigend omdat de staat van de beplanting overeenstemde met het lastenboek, met een correcte dekkingsgraad en een voldoende hoeveelheid beschikbare zaden voor de winter.

Compenserende maatregelen op de windmolensite van Doornik: eetbare beplanting op basis van tuinradijs, granen en zonnebloemen.

De indicatoren

Verplichte en vrijwillige maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit

Hier is een lijst met sites waar verplichte maatregelen zijn genomen om de biodiversiteit te beschermen.

Download
biodiversiteit verplichte maatregelingen
Adobe Acrobat Document 29.9 KB

Hier is een lijst met sites waar EDF Luminus vrijwillig maatregelen heeft genomen om de biodiversiteit te beschermen of te herstellen.

Download
biodiversiteit vrijwillige maatregelinge
Adobe Acrobat Document 23.1 KB

Bodembescherming

Hier is een lijst met audits die zijn uitgevoerd om verontreinigde bodems te identificeren. Uit deze lijst blijkt dat er geen enkele saneringsmaatregel nodig is, behalve op de site van Monsin, na de sluiting van de thermische eenheden.

Download
overzicht bodemonderzoeken NL.pdf
Adobe Acrobat Document 27.2 KB

Meer weten over...