Veiligheid van de installaties: preventie van de industriële risico's

De uitdagingen

Energieproductie en -levering vormen een kernactiviteit vanuit economisch en sociaal oogpunt. Het is dus noodzakelijk om de integriteit en de goede werking van zowel de industriële als de administratieve sites van EDF Luminus te vrijwaren. Een industrieel ongeval (breuk van een gasleiding bijvoorbeeld) kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel, de omwonenden of het milieu.

 

NB: EDF Luminus is eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor hun uitbating (cfr. koninklijke besluiten van 19 december 2000).

De processen

Doelstelling van EDF Luminus is om alle ernstige schade aan mensen of het milieu te voorkomen.

Als aanvulling op de door de overheid verstrekte vergunningen wordt elke nieuwe site systematisch geanalyseerd op industriële risico’s, tijdens de ontwikkeling, bij de ingebruikname en vervolgens elke vijf jaar of wanneer wijzigingen worden aangebracht aan heel de installatie of een deel ervan. De evolutie van de risico’s moet immers worden gecontroleerd, zowel vanuit het oogpunt van de installatie zelf als op het vlak van de uitbatings- en onderhoudsprocessen.

 

De resterende risico’s worden gerangschikt volgens hun potentiële gevolgen en de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen, rekening houdend met:

  • de gegevens die worden geleverd door de constructeur,
  • de analyse van de incidenten of bijna-ongevallen die werden vastgesteld in situ, in het hele proces.
  • bijkomende risicostudies uitgevoerd door multidisciplinaire teams van EDF Luminus onder toezicht van externe deskundigen,
  • de ervaringslessen van de sector en de autoriteiten.

De voortgang van de geplande acties ter vermindering van de risico’s wordt maandelijkse gerapporteerd. De gebruikte methodologie dient als referentie de certificaten ISO 14 001 en OHSAS 18 001 te behalen.

Opvallend feit

Een innoverend systeem om olielekken te detecteren in Ampsin

Naar aanleiding van de elektrische renovatie van de waterkrachtcentrale van Ampsin werkte het Asset Management-team een oliedetectiesysteem uit dat in de opvangbakken van de centrale moet worden geïnstalleerd om olielozing in de Maas te voorkomen. Het prototype werd ontwikkeld door ATS, een dochteronderneming van EDF Luminus.

 

De opvangbakken van een watercentrale zijn zoals putten die gegraven zijn om lekwater van de turbines op te vangen en te vermijden dat de centrale overstroomt. Het lekkende water wordt stroomafwaarts van de installatie geloosd, dankzij pompen die werken op niveau. Het kan gebeuren dat dit water wordt vervuild door olielekken, bijvoorbeeld wanneer de leidingverbindingen beschadigd zijn.

 

Het nieuwe systeem detecteert de aanwezigheid van olie bij de opvangbakken zelf. Het stopt de pomp automatisch, activeert een alarm en start een pomp op in een andere opvangbak. Op die manier kan er worden vermeden dat er olie in de Maas wordt geloosd en kan er snel een menselijke interventie gepland worden.

 

Na een testperiode zal er een implementatieplan voor dit nieuwe systeem opgesteld worden op basis van de configuratie van de verschillende waterkrachtcentrales van EDF Luminus.

De indicatoren

EDF Luminus moet over incidenten met betrekking tot zijn installaties rapporteren aan de bevoegde instanties. Alle incidenten die milieuschade kunnen berokkenen, hoe klein ook, moeten worden gemeld.

In 2017 moest geen enkel milieu-incident worden gemeld aan de autoriteiten. Tot op heden (zondag 31 december 2017) heeft EDF Luminus nog geen verklaring moeten afleggen over een ernstig incident.


Meer weten over...