Dialoog met de stakeholders

Onze verbintenissen

In zijn versie van 2017 bevat het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid van EDF Luminus een specifieke verbintenis tot dialoog met de stakeholders:

 

"Wij identificeren en reageren op verantwoorde wijze op onze ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Wij gaan specifieke MVO-verbintenissen aan die verder gaan dan de geldende normen en wetten. Deze worden openlijk besproken met onze stakeholders. Wij monitoren en evalueren onze MVO-prestaties en rapporteren jaarlijks over onze voortgang."

 

Deze verbintenis is een formalisering van de acties die sinds 2012 worden uitgevoerd, na de publicatie van het eerste duurzaamheidsrapport van EDF Luminus.

 

Met de publicatie in 2015 van een rapport conform de GRI4-richtlijnen (Global Reporting Initiative - guidelines 4) en vervolgens de GRI-norm in 2017, zet EDF Luminus nieuwe stappen in het informeren van de stakeholders.

Communicatie met specifieke stakeholders: twee papierextracten uit het online rapport

Tijdens de zomer 2017 werden twee uittreksels uit het Duurzaamheidsrapport 2017 opgemaakt om specifieke doelgroepen, zowel opinieleiders als het grote publiek, beter te kunnen informeren. Een papierversie* van die twee extracten kan op eenvoudig verzoek worden verkregen via csr@edfluminus.be.

*gecertificeerd, gerecycleerd en CO2-gecompenseerd papier

Download
Extract I: Opvallende feiten
Opvallende feiten 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 871.7 KB
Download
Extract II: Enkele acties & KPI's
Rapportextract 16 pagina's 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

Het kader

De EDF groep heeft zich ertoe verbonden om, in het kader van zijn Ambitie 2030, systematisch en overal in de wereld een transparant proces van dialoog en overleg te organiseren rond elk nieuw project, waarin alle stemmen een plaats krijgen.

 

In België voorziet de wet erin dat de bevolking kan worden geraadpleegd via openbare bevragingen. In Wallonië is het verplicht om voor de installatie van elk windmolenpark met een vermogen van meer dan 3 MW een openbare vergadering te beleggen.

 

Bovendien meet EDF Luminus sinds 2012 de maatschappelijke verwachtingen van zijn klanten.

EDF Luminus publiceerde zijn eerste materialiteitsrooster in 2015.

 

Elk jaar vermeldt EDF Luminus in zijn duurzaamheidsrapport de belangrijkste gebeurtenissen die het mogelijk maakten om bepaalde stakeholders rechtstreeks te ontmoeten.

Maatschappelijke barometer

Materialiteitsrooster

Ontmoetingen in 2017


Opvallende feiten

Publiek-private partnerschappen om hernieuwbare energie te ontwikkelen

Na de oprichting van e-Nos-vents in 2016, voor 60% in handen van EDF Luminus en voor 40% in handen van ELSA, zag in 2017 een tweede publiek-private samenwerking het licht met de oprichting van "ActiVent Wallonie" met de intercommunales IPFH, IEG en Sedifin. Doel van dit partnerschap: de ontwikkeling, bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten in Henegouwen en Waals-Brabant.


Coöperatie EDF Luminus Wind Together telt meer dan 1 500 coöperanten

De coöperatie EDF Luminus Wind Together, opgericht op 8 maart 2016, telde op 31 december 2017 meer dan 1 500 coöperanten, of een toename van 38% in vergelijking met eind 2016.

De coöperatie heeft als doel de Belgische burgers nauwer te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten.


Akkoord met het Waalse gewest over het waterbeheer in de Maas

Op 24 november 2017 ondertekenden EDF Luminus en de Waalse Overheidsdienst een samenwerkingsovereenkomst om het debietbeheer van Maas en Samber op het Waalse grondgebied te optimaliseren. Deze overeenkomst zal bijdragen tot een duurzame exploitatie van de zeven waterkrachtcentrales van EDF Luminus.


De indicatoren

Verplichte of vrijwilige openbare vergaderingen

Een mogelijke kwantitatieve indicator voor de evaluatie van de dialoog met externe stakeholders is de organisatie van openbare vergaderingen.

In 2017 werden elf verplichte openbare vergaderingen belegd, waarvan tien in Wallonië.

Acht vergaderingen werden vrijwillig georganiseerd in 2017, waarvan zes in Vlaanderen.