Het materialiteitsrooster en zijn evoluties

18 prioritaire thema's voor het rapport van 2017

Net zoals de G4-versie van de richtlijnen inzake duurzaam rapporteren, voorziet de GRI-norm (Global Reporting Initiative) in de identificatie van prioritaire thema's ("material topics") op basis van de meningen van verschillende stakeholders.

De lijst van thema's die het opstellen van een "Disclosure on Management Approach" (GRI4 terminologie) verdienen, is sinds de publicatie in het duurzaamheidsrapport van 2015, van het eerste uitgewerkte materialiteitsrooster geëvolueerd in overleg met verschillende stakeholders.

Deze wijzigingen brengen het aantal thema's waarover EDF Luminus zich verbindt zijn acties en resultaten bekend te maken op 18. Zes daarvan hebben betrekking op de tevredenheid van de klanten, vier op het milieu en nog eens vier op het personeel.


Het in 2015 opgestelde materialiteitsrooster

In 2015 stelde EDF Luminus zijn materialiteitsrooster op met de steun van Cap Conseil, conform de aanbevelingen van de GRI4-rapportagemethoden.

 

Een eerste lijst met uitdagingen werd opgesteld in 2014 en gepubliceerd in het duurzaamheidsrapport.Het in 2015 geleverde werk bestond uit:

  • het vereenvoudigen van de lijst met uitdagingen om beter te kunnen bepalen welke prioriteit moeten krijgen (van 35 naar 20 uitdagingen)
  • het raadplegen van verschillende soorten stakeholders (overheidsinstanties, klanten, personeel, academici, ngo's enz.);
  • het identificeren van onderwerpen waarover bepaalde doelgroepen gedetailleerdere informatie wensten (met name biodiversiteit);
  • het opstellen van een lijst met prioritaire thema's die het voorwerp moesten uitmaken van "Disclosures on management approach" in lijn met GRI4;
  • voor elk van deze 15 thema's, het toelichten van de uitdagingen, beschrijven van de processen en bepalen van de relevante indicatoren, waarmee de evolutie van de resultaten kan worden opgevolgd.

Aangebrachte wijzigingen sinds 2015

In 2015 werd een eerste materialiteitsrooster uitgewerkt op basis van de meningen van verschillende categorieën stakeholders, interne en externe. Er werden toen vijftien prioritaire thema's vastgelegd.

In 2016 werden twee extra thema's toegevoegd, "Welzijn op het werk" en "Diversiteit", vanwege hun steeds grotere invloed op de prestaties van een snel veranderend bedrijf.

In 2016 werd ook de DMA "verbruik en ecologische voetafdruk" van klanten opgesplitst in twee onderdelen, om rekening te houden met het feit dat de producten en diensten voor residentiële klanten en bedrijven sterk van elkaar verschillen. Het thema met betrekking tot de bedrijven kreeg voor de duidelijkheid de naam "energie-efficiëntie", terwijl het thema met betrekking tot de residentiële klanten blijft focussen op het verbruik.

Raadpleging van de stakeholders in 2017

In 2017 werd een kleine groep mensen (20 personeelsleden uit verschillende afdelingen) geraadpleegd om na te gaan of er behoefte bestaat het materialiteitsrooster te laten evolueren, en indien mogelijk te vereenvoudigen.

Uit die snelle raadpleging bleek dat geen enkel thema kon worden geschrapt. De meningen liepen immers enorm uiteen, zonder dat er een echte lijn in kon worden getrokken.


Meer weten over...GRI 102-44 : TDe belangrijkste thema's en bekommernissen aanduiden die naar boven kwamen bij dialoog met de stakeholders

GRI 103-1 : Toelichting op prioriteitsthema's en hun grenzen