Programma duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Verbintenissen en verwezenlijkingen

EDF Luminus neemt concreet actie ter verwezenlijking van 10 doelstellingen

EDF Luminus was een van de eerste Belgische bedrijven die vanaf het najaar van 2015 verbintenissen aanging en publiceerde met betrekking tot de 17 "duurzame ontwikkelingsdoelstellingen" (in het Engels Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

 

De Verenigde Naties bespraken op 25 september 2015 welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ze wilden bereiken tegen 2030. De 17 doelstellingen zijn vervat in een wereldwijde oproep tot actie om de armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart leven.

Vanaf eind 2015 EDF Luminus zich voor 4 doelstellingen

Gezondheid en welzijn van het personeel (doelstelling nr. 3)

Op het gebied van Gezondheid en Veiligheid blijft de ambitie van EDF Luminus "nul ongevallen". Een doelstelling die bijna is bereikt, aangezien er sinds 2015 geen ongeval met werkverlet meer te betreuren was bij het personeel van EDF Luminus. Drie jaar op rij zonder ongeval met arbeidsongeschiktheid tot gevol. Dit resultaat is te danken aan een voortdurende verbetering van de manier van werken en door veiligheid prioriteit de maken in alle beleidslijnen en procedures. Cfr. hoofdstuk "Gezondheid en Veiligheid" in dit rapport.

Schone en betaalbare energie (doelstelling nr. 7)

Sinds 2015 heeft EDF Luminus al 241,2 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. In 2017 versterkte EDF Luminus zijn positie als marktleider in onshore windenergie met in totaal 376 MW eind 2017. In amper één jaar werden maar liefst 30 windmolens gebouwd, een ongeëvenaard record in België. EDF Luminus streeft naar een windpark van 600 MW tegen 2021. Cfr. hoofdstukken "Hernieuwbare energie" en "Energieprijzen" in dit rapport.

Duurzame steden en gemeenschappen (doelstelling nr. 11)

Sinds 2014 is EDF Luminus verschillende partnerschappen aangegaan met organisaties die zich inzetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen: de provincie Luik, de stad Gent, de stad Genk enz. Renovatie van openbare verlichting, elektrische mobiliteit, energie-efficiëntie van gebouwen ... deze diensten maken voortaan deel uit van het brede aanbod dat EDF Luminus aan al zijn klanten aanbiedt. In 2017 werd in de nieuwe wijk Tondelier een eerste uitbreiding gerealiseerd van het stadsverwarmingsnetwerk van de stad Gent, dat wordt gevoed door de centrale van Gent-Ham. Cfr. hoofdstuk "Energie-efficiëntie van bedrijven" in dit rapport.

Strijd tegen de klimaatverandering (doelstelling nr. 13)

EDF Luminus ondertekende in 2015 de klimaatbrief van The Shift en blijft ieder jaar zijn ecologische voetafdruk meten om te bepalen via welke prioritaire acties deze kan worden verkleind. Naast de ontwikkeling van het windpark en energiediensten, de renovatie van de waterkrachtcentrales en de optimalisering van de thermische productie-eenheden, worden ook maatregelen getroffen om het papierverbruik en de uitstoot van het wagenpark te verlagen. Uniek in België: EDF Luminus en KRC Genk werken sinds juni 2016 samen om het stadion van Genk, omgedoopt in Luminus Arena, CO2-neutraal te maken tegen 2020.

 Cfr. hoofdstukken "Energie-efficiëntie van bedrijven", "CO2-voetafdruk" en "Hernieuwbare energie" in dit rapport.

Sinds 2015 zijn acties gelanceerd met het oog op 6 andere doelstellingen

Gendergelijkheid (doelstelling nr. 5)

Non-discriminatie is een van de wettelijke verplichtingen die al jaar en dag vermeld worden in de Gedragscode van EDF Luminus. In 2016 engageerde het uitvoerend comité zich expliciet voor managementdiversiteit. Naar aanleiding van dit engagement werden opleidingen voorzien om onbewuste vooroordelen te counteren. Deze acties moeten helpen om de diversiteit van het personeel te versterken, een bron van innovatie voor het bedrijf.

Cfr. hoofdstuk "Diversiteit" in dit rapport.

Industrie, innovatie en infrastructuur (doelstelling nr. 9)

Innovatie is een van de strategische pijlers van EDF Luminus, op alle niveaus: oplossingen voor en contact met klanten, milieuvriendelijkere energiebronnen ... Er wordt voortdurend geïnvesteerd, zowel in productietools als in informaticasystemen. In 2017 werd ook een netwerk van 25 snelladers voor elektrische voertuigen ingehuldigd.

 

Cfr. hoofdstukken "Innovatie" en "CO2-voetafdruk" in dit rapport.

Verantwoorde consumptie en productie (doelstelling nr. 12)

In het kader van zijn transformatie diversifieert EDF Luminus zijn dienstenaanbod om de eerste partner te worden van zijn klanten - zowel residentiële klanten als bedrijven - op het vlak van energie-efficiëntie. In 2017 weerd ook de My Luminus-app uitgebreid met een brede waaier aanbiedingen en tools, die klanten helpen hun energieverbruik te verminderen, onder meer via het aanbod condensatieketels. Cfr. hoofdstukken "Verbruik van residentiële klanten" en "Energie-efficiëntie van bedrijven" in dit rapport.

Aquatische biodiversiteit (doelstelling nr. 14)

De verantwoorde exploitatie van de waterkrachtcentrales is een belangrijk aandachtspunt voor EDF Luminus. Deze centrales helpen immers om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen, in goede rentabiliteitsomstandigheden en op voorwaarde dat ze het hele jaar door worden ingezet. In 2017 werd een Europese subsidie verkregen om in het kader van het Life For Fish-project de reële impact van de waterkrachtcentrales op de stroomafwaartse migratie van bepaalde trekvissoorten te bestuderen en tot een minimum te beperken. Cfr. hoofdstuk "Biodiversiteit" in dit rapport.

Biodiversiteit op het vasteland (doelstelling nr. 15)

De bescherming van de biodiversiteit is een van de eisen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd als gevolg van de mogelijke impact van zijn activiteiten op het milieu. Bepaalde acties zijn verplicht, zoals de compenserende maatregelen rond bepaalde windparken. Andere vrijwillige maatregelen op bepaalde sites trachten op een positieve manier bij te dragen tot de bescherming van de biodiversiteit.

Cfr. hoofdstuk "Biodiversiteit" in dit rapport.

Partnerschappen voor Duurzame ontwikkeling (doelstelling nr. 17)

Om de VN-doelstellingen te bereiken, werkt EDF Luminus samen met verschillende partners:

  • bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen (Spadel, Recibois, Katoen Natie enz.) of innovatieve bedrijven, zoals in het geval van het "Start it"-project met KBC;
  • regio's, provincies en intercommunales - met het opzetten van publiek-private partnerschappen gericht op de financiering van hernieuwbare energie, zoals e-Nos-vents of ActiVent Wallonie - of de ondertekening van overeenkomsten om de exploitatie van de waterkrachtcentrales duurzaam te maken - of partnerschappen met gemeenten die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, de provincie Luik, de stad Gent enz.
  • verenigingen en niet-gouvernementele organisaties met zeer uiteenlopende doelstellingen - samenwerking met Goodplanet in het project Power to School; implementatie van biodiversiteitsmaatregelen met Faune et Biotopes; ondersteuning van verenigingen waar onze medewerkers zich voor engageren via het We Love Your Project-programma enz.

Cfr. hoofdstukken "Stakeholders”, "Energie-efficiëntie van bedrijven" en "Solidariteit" in dit rapport.